यसमा जानुहोस्: अन्वेषण, खोज्नुहोस्

छापाखाना संचालन :जिल्ला प्रशासन कार्यालय

छापाखाना संचालन :जिल्ला प्रशासन कार्यालय

परिचय

छापा लगायतका अन्य जनुसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार सम्पादकीय लेख रचना वा अन्य कुनै पाठ्य श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन प्रसारण गर्न छाप्नुपूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन । सो संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ |

सम्पर्क

सम्बन्धित,जिल्ला प्रशासन कार्यालय

बबरमहल, काठमाडौँ (काठमाडौँको हकमा)

फोन न:४२६२४७८, ४२४८९८५

इमेल ठेगाना: daokathmandu@moha.gov.np

वेवसाइट : doakathmandu.moha.gov.np

आवश्यक कागजात

१.छापाखाना दर्ता भएको निकाय प्रमाणपत्र प्रतिलिपि चाहिने हुन्छ |

२.कुनै संस्था वा संचालकहरु रहेको भए संस्था वा संचालकहरुको निर्णयको प्रतिलिपि र स्वीकृति बिधान तथा अन्य प्रमाणको फोटोकपी तथा संस्था वा कम्पनीको भए छाप, व्यक्तिको भए ५५ प्रति फोटो चाहिने हुन्छ |

३.मूल्य अभिबृधि कर वा आयकर सम्बन्धी प्रमाणपत्र र नविकरण भै रहेको उद्योग चाहिने हुन्छ |

लाग्ने शुल्क/ समय/ जिम्मेवार अधिकारी

रु १००० लाग्ने हुन्छ |

प्रक्रिया पुरा भएपछि सोहि दिन काम सकिने हुन्छ |

सहायक प्र.जि.अ. प्रशासकीय अधिकृत/ शाखा हेर्ने ना.सु |

थप जानकारी

छापाखाना सम्बन्धी काम जिल्ला प्रशासनबाट हुने भनिएता पनि हाल यो कार्य जिल्ला प्रशासनबाट गरिदैन |

नोट तथा सन्दर्भ सामाग्री

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको वेवसाइट र कर्मचारीहरु |


टिप्पणी

टिप्पणी थप्ने अनुमति छैन।

(छापाखाना संचालन बाट पठाइएको)
यो लेख कत्तिको उपयोगी थियो?
   Thank you for your review (★)   
star1-0star2-0star3-0star4-0star5-0
   
"http://nalibeli.org/index.php?title=छापाखाना_संचालन_:जिल्ला_प्रशासन_कार्यालय&oldid=7255" बाट निकालिएको