यसमा जानुहोस्: अन्वेषण, खोज्नुहोस्

नाम, थर उमेर फरक परेकोमा सो सच्चाउन : जिल्ला प्रशासन कार्यालय

नाम, थर उमेर फरक परेकोमा सो सच्चाउन : जिल्ला प्रशासन कार्यालय

परिचय

धर्म पुत्र र पुत्री ग्रहण गरि सकेपछि उनीहरुको नाम, थर, उमेर फरक परेमा सो सच्चाउन परेमा प्रमाण पत्र लिएको ६ महिना भित्र निवेदन दिई सक्नु पर्नेछ | यस सम्बन्धि सेवा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मात्र उपलब्ध हुनेछ |

सम्पर्क

जिल्ला प्रशासन कार्यालय

बबरमहल, काठमाडौँ

फोन न:४२६२४७८, ४२४८९८५

इमेल ठेगाना: daokathmandu@moha.gov.np

वेवसाइट : doakathmandu.moha.gov.np

आवश्यक कागजात

क.नामथर सम्बन्धि : १.नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि चाहिने हुन्छ |

२.एस.एल.सी. वा सो सरहको उमेर खुलेको प्रमाणपत्र चाहिने हुन्छ |

३.जिल्ला शिक्षा कार्यालय तथा सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाको सिफारिस पत्र चाहिने हुन्छ |

४.सम्बन्धित गा.वि.स र नगरपालिकाको सिफारिसपत्र चाहिने हुन्छ |

(प्रमाण पत्र लिएको ६ महिनाभित्र निवेदन दिइसक्नु पर्नेछ |)

ख.उमेर सम्बन्धि : १.नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि चाहिने हुन्छ |

२.एस.एल.सी को वा उमेर खुलेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि चाहिने हुन्छ |

३.सम्बन्धित जि.वि.स. नगरपालिकाको कार्यालय/ गा.वि.स को सिफारिस पत्र चाहिने हुन्छ |

४.जिल्ला शिक्षा कार्यालय तथा सबन्धित शैक्षिक संस्थाको सिफारिस पत्र चाहिने हुन्छ | (उमेर खुलेको प्रमाण पत्र लिएको ६ महिनाभित्र निवेदन दिईसक्नु पर्नेछ |) पुत्री.jpeg

माथिको जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दिइने सेवाहरुको हो |

लाग्ने शुल्क/समय/जिम्मेवार अधिकृत

क) रु १०/- को टिकट

सोहि दिन

सहायक प्र.जि.अ. प्रशासकीय अधिकृत/शाखा हेर्ने ना.सु

ख) रु १०/- टिकट

सहायक प्र.जि.अ.प्रशासकीय अधिकृत/शाखा हेर्ने ना.सु

थप जानकारी

नोट तथा सन्दर्भ

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको वेव साइट र सम्बधित कर्मचारी |


टिप्पणी

टिप्पणी थप्ने अनुमति छैन।

(नाम, थर उमेर फरक परेकोमा सो सच्चाउने सम्बन्धी बाट पठाइएको)
यो लेख कत्तिको उपयोगी थियो?
   Thank you for your review (★)   
star1-0star2-0star3-0star4-0star5-0
   
"http://nalibeli.org/index.php?title=नाम,_थर_उमेर_फरक_परेकोमा_सो_सच्चाउन_:_जिल्ला_प्रशासन_कार्यालय&oldid=9344" बाट निकालिएको