यसमा जानुहोस्: अन्वेषण, खोज्नुहोस्

साधारण नागरिकताको प्रतिलिपि :जि.प्र.का

साधारण नागरिकताको प्रतिलिपि :जि.प्र.का

परिचय

नागरिकता हराएमा वा अरु कुनै कारण प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्था (केरमेट भएमा, जलेमा, पानीले हानि गरेमा इत्यादि) सो नागरिकताको प्रतिलिपि निकाली प्रयोग गर्न सकिन्छ।

सम्पर्क

जिल्ला प्रशासन कार्यालय !

दस्तुर: रु १0 हुलाक टिकट

समयावधी: सम्पूर्ण कागजातहरु पुगेको सोहि दिन

जिम्मेवार शाखा/अधिकारी/फाँट: उक्त कार्य गर्न तोकिएको व्यक्ति वा फाँट

गुनासो सुन्ने अधिकारी: प्रमुख जिल्ला अधिकारी


सेवा ग्राहीले पेस गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरु

१) निवेदन रु १० हुलाक टिकट टासिएको निवेदन फारम |

२) हराएको नागरिकताको प्रतिलिपि

प्रक्रिया

१) फारम भरि नागरिकताको प्रतिलिपि सहित सम्बन्धित जिल्लाको प्रशासन कार्यलयको नागरिकता फाँटमा बुझाउने।

थप जानकारी

नोट तथा सन्दर्भ सामग्री


टिप्पणी

टिप्पणी थप्ने अनुमति छैन।

यो लेख कत्तिको उपयोगी थियो?
   Thank you for your review (★)   
star1-0star2-0star3-0star4-0star5-0
   
"http://nalibeli.org/index.php?title=साधारण_नागरिकताको_प्रतिलिपि_:जि.प्र.का&oldid=9095" बाट निकालिएको